Turneringsprogram 2017

I uge 31 (fra onsdag 2. til søndag 6. august) er der "Rungsted Uge" i Rungsted Golf Klub.
Vi glæder os meget til at se rigtig mange medlemmer og gæster til turneringerne.

Tilmelding via GolfBox.

 

Hent hele turneringsprogrammet for 2017 her

TURNERINGSBETINGELSER I RUNGSTED GOLF KLUB

Tilmelding til en turnering:

Skal ske ved at spilleren tydeligt angiver sit medlemsnummer, navn og handicap via GolfBox.

Startlister:

Offentliggøres i Golfbox og opsættes på det tidspunkt, der er angivet som ”tilmelding påbegyndes” og ”sidste tilmeldingsfrist” i Golfbox..

Ingen spiller må rette i startlisten. Rettelser kan alene foretages af klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud:

Må kun finde sted til klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud fritager ikke nødvendigvis den tilmeldte for turneringsfee hvis afbud først afgives efter offentliggørelse af startlisten. Deltagelse i efterfølgende turneringer kan først finde sted når indbetaling af  turneringsfee er foretaget.

Udeblivelse:

Uden gyldigt afbud - kan medføre karantæne fra en eller flere turneringer. Turneringsfee skal indbetales snarest. (Se under afbud).

Indsættelse af reserver:

I slagspilsturneringer kan der indsættes reserver efter turneringsledelsens skøn.

Scorekort:

Skal være afhentet senest 15 min. før start. Spilleren skal være spilleklar ved 1. tee (på puttinggreen) senest 5 min. før start. Såfremt dette ikke overholdes, kan spilleren fratages retten til at starte i turneringen.

Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse efter rundens afslutning.

Langsomt spil:

Såfremt en gruppe har tabt, eller er ved at tabe et helt hul i forhold til gruppen foran, er turneringsledelsen berettiget til at give spillerne en advarsel og meddele at de er sat under særlig observation i relation til golfregel 6-7 om unødig forsinkelse. Straffen i slagspil for overtrædelse af golfregel 6-7 er 2 straffeslag, og ved gentagelse, diskvalifikation.

Lige resultat:

Såfremt intet andet fremgår af turneringsbetingelserne afgøres lige resultater i turneringer afviklet efter slagspilsreglerne efter den matematiske metode, dvs. bedste resultat på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller, sidste hul. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Ved start fra både 1. og 10. tee, samt ved kanonstart anvendes de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller, 18. hul. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Ved matcher afviklet efter hulspilsreglerne afvikles lige resultat ved Sudden Death.

Påklædning:

Turneringsledelsen kan nægte en spiller starttilladelse såfremt det skønnes at klubbens påklædningsregulativ er væsentligt tilsidesat.

Mobiltelefoner:

Spilleren bør sikre sig at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Sker dette, og finder turneringsledelsen, at spilleren herved er skyldig i et alvorligt brud på etikettereglerne, kan den diskvalificere spilleren efter regel 33.7. 

Lokale regler (udover de på scorekortet anførte):

Vil til daglig fremgå af hovedtavlen. På turneringsdage vil de lokale regler være ophængt i starterhuset.

Afbrydelse af spillet:

Såfremt turneringsledelsen skønner det nødvendigt (f.eks. storm eller oversvømmelse af greens), kan den suspendere spillet, og spillerne skal i så fald følge regel 6-8b. Signalet vil være to tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn, udført flere steder på banen. Såfremt der er fare for lynnedslag vil signalet være 4 tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn flere steder på banen, og spillerne skal i så fald indstille spillet øjeblikkeligt. Ved afbrydelse af spillet skal spillerne forblive i området til spillet genoptages, eller andet bestemmes af turneringsledelsen.

Spillerne må ikke genoptage spillet førend turneringsledelsen har givet tilladelse hertil, hvilket vil ske ved et langtrukket trut fra et tågehorn flere steder på banen.

Overholdelse af tidsfrister:

Spillernes opmærksomhed henledes på vilkårene i turneringsbetingelserne for overholdelse af tidsfrister i klubbens gennemgående hulspilsmatcher og overtrædelse heraf.

I øvrigt:

Erindres om handicapreglerne for regulering af handicap, dvs. at handicapregulering såvel nedad som opad er gældende fra det øjeblik runden er færdigspillet, uanset om runden er registreret i GolfBox og indført i handicapmappe, jf. punkt 3.5.7 i EGA Handicap System 2012-2015. Kun spillere med EGA-handicap reguleres.

Protester:

Protester, der indgives i henhold til regel 34-1, Undtagelser, skal indgives senest på den femte dag efter slagspilsturneringens afslutning.

 

Redigeret juli 2017I

Turneringsudvalget.