25 april 2018

RGK Generalforsamling 2018

Rungsted i fuld gang med et kvalitetsløft

Rungsted Golf Klub har efter 15 år med overskud, bortset fra et enkelt år, igen leveret et godt resultat. I år blev det et overskud på 293.000 kr. mod budgetterede 119.000 kr. Vi har en stærk økonomi, konstaterede formanden

Godt 100 medlemmer var mandag 23. april mødt op til klubbens ordinære generalforsamling, som forløb ganske fredelig og i god stemning.

Efter valg af Per Sørensen til dirigent indledte formand Morten Eldrup-Jørgensen med at mindes det seneste års afdøde medlemmer:

Birgit Petersen, Torben Grønvald, Flemming Gimbel, Nis Fredensborg, Tore Dinesen, Merete Horneman, Finn Hviid-Nielsen, Henrik Lund, Niels Weinold, Gert Skjoldbirk, Frede Bjergvang og Brian McPhail.

Derefter tog formanden på sin sædvanlige professionelle og charmerende facon de fremmødte igennem kortere og længere uddybninger af den udsendte skriftlige beretning, ligesom han berørte emner fra den tidligere udsendte orientering om klubbens strategiske investeringer, som han forudsatte begge var læst.

Morten Eldrup-Jørgensen konkluderede, at 2017 havde været et begivenhedsrigt år for RGK. Igangværende udviklings- og forbedringsprojekter er blevet videreført og nye udfordringer taget op. Og dermed blev 2017 et godt år for vores klub.

-Balancen er bomstærk. Nettogælden var 3,1 mio.kr. ultimo 2017 mod 9,6 mio. kr. for 10 år siden, da finanskrisen indtrådte. Vores solide balance giver et meget stærkt udgangspunkt for at foretage investeringer i fremtiden. Og den mulighed skal vi udnytte målrettet, lød det fra Morten Eldrup-Jørgensen.

Ændringer i indskuds- og kontingentstrukturen
RGK har de seneste år haft blikket kraftigt rettet imod medlemsudviklingen, og som det nok vil være de fleste bekendt, er vores aktuelle demografi en stor udfordring.

Antallet af aktive medlemmer var 937 i 2017 mod 947 året før. Det vedtægtsmæssige maksimum for antallet af aktive medlemmer er 1.050. Med optagelsen af 32 nye A-medlemmer blev tilgangen i denne kategori større end forventet, men det samlede antal A-medlemmer faldt fra 751 i 2016 til 732 i 2017.

Formanden glædede sig dog over, at næsten ingen medlemmer melder sig ud af klubben for at skifte til en anden golfklub.

- Medlemskredsens alderssammensætning indebærer imidlertid, at afgangen af aktive medlemmer og A-medlemmer i disse år overstiger tilgangen.

-Vi har både i 2017 og igen i år foretaget målrettede ændringer i indskuds- og kontingentstrukturen - uden at underminere indtægtsgrundlaget. Herunder væsentlige lempelser for juniorer, indskuddet ved samlet indmeldelse af familier, og vi har skabt mulighed for, at nye medlemmer over 70 år kan betale et årligt tillæg til kontingentet i stedet for et samlet indskud. Endvidere kan A-medlemmer vælge at konverterer det samlede indskud til en merbetaling igennem de første seks års medlemskab.

-Vi har også gennemført målrettede ændringer i kontingentstrukturen. Bl.a. har vi udvidet adgangen til flexmedlemskaber for yngre medlemmer. F.eks. har vi konstateret en stigning i gruppen af aktive medlemmer i alderen 26 til 39 år fra 15 i 2017 til 28 pr. d.d., og det tyder på, at ændringerne bærer frugt. Det lover godt for fremtiden.

Men vi kan ikke forvente at tiltrække et tilstrækkeligt antal medlemmer alene ved at ændre i indskuds- og kontingentstrukturen.

-Vi skal gøre klubben endnu mere attraktiv for potentielle medlemmer, og vi har derfor i de seneste år gennemført målrettede værdiskabende investeringer. Vi sammenlagde f.eks. proshop og kontor i 2016/2017, og i 2017/2018 har vi gennemført en omfattende fornyelse af barområdet/pejsestuen. En modernisering med respekt for klubbens sjæl.

-Nu gennemfører vi væsentlige strategiske investeringer i banen.

’Bedre fairways hele året’
Under denne overskrift har bestyrelsen besluttet et omfattende femårigt forbedringsprogram for fairways.

Projektet omfatter dræning af fairways, etablering af et forbedret vækstlag og af hel eller delvis fairway-vanding.

De samlede udgifter til fairwayprogrammet beløber sig til 6,6 mio. kr. Størstedelen af beløbet er investeringer, som både kan og skal aktiveres, og som derfor ikke vil belaste klubbens årlige driftsresultater så meget.

Programmet er udførligt beskrevet i bestyrelsens orientering til medlemmerne den 5. april 2018.

Beslutningerne om at investere i banen er et led i en samlet plan, og der indgår naturligvis mange forudsætninger, men bestyrelsen forventer fortsat positive driftsresultater i de kommende fem år.

-Vi forudsætter, at priserne er faste. Dvs. at hverken udgifter eller kontingenter skal stige udover pristallet i perioden, og udviklingen i medlemstallet skal gå som forventet. Nemlig at vi i 2019 har en mindre nettoafgang af A-medlemmer, at vi når ’break-even’ i 2020, og at vi så de næste to år er i stand til at tiltrække en halv snes A-medlemmer mere, end der udgår af klubben.

Disse forudsætninger anser formanden som realistiske og opnåelige.

-Vi vil overvåge udviklingen og har muligheder for at justere undervejs – både på drifts- og anlægssiden.

Klubbens sædvanlige investeringsprogram fortsætter uændret, og bestyrelsen har som 1. prioritet en opgradering af klubbens træningsfaciliteter med særligt fokus på det korte spil. Herudover ønsker man at etablere skabe med elstik til opladning af el-vogne og skabe plads til scootere.

-Det skal lykkes, lyder det fra Morten Eldrup-Jørgensen.

Med hensyn til banens driftsøkonomi fastslog formanden, at ’vi har fokus på udgifterne. Vi søger effektivisering uden at kompromittere kvaliteten’.

Et stærkt ’selling point’
Formanden roste Anders Møller og Mette Bundgaard for i stigende grad at have professionaliseret vores administration.

-De har samtidig demonstreret ressourcer til at bistå bestyrelsen med at gennemføre større og mere strategiske ændringer i klubben.

Hvad angår den nye struktur i proafdelingen understregede Morten Eldrup-Jørgensen, at vi nu får mere ud af klubbens midler.

-Med Jannik Bolinders fastansættelse og overtagelse af ansvaret for de sportslige aktiviteter har vi fået et meget stærkt ’selling point’ for klubben. Det er oplagt medvirkende til den store tilgang af juniorer og yngre medlemmer.

-Vi kan glæde os over, at Mike har haft et meget travlt undervisningsår med flere lektioner end nogensinde. Det bekræfter, at vi havde potentialet til den nye struktur.

Morten Eldrup-Jørgensen fortsatte: -Vi lovede sidste år at forbedre kommunikationen over for klubbens medlemmer. Det har vi arbejdet med, og bl.a. fået en stærkt forbedret hjemmeside. Vi har – udover vores infomails -udsendt flere længere redegørelser om investeringer, planer, m.v., og så er vi kommet på Facebook.

Herefter omtalte formanden årets væsentligste begivenhed i restaurationsudvalget, nemlig Peter Stræde og Steen Berthelsens opsigelse af deres forpagtningsaftale efter 20 sæsoner.

-Peter og Steen efterlod et stort savn hos mange medlemmer, og en ny restauratør kan ikke kopiere dem. Det skal man heller ikke forsøge. Da vores første udvalgte kandidat overraskende trak sig, gennemførte vi en intensiv proces over få uger, som resulterede i en midlertidig ansættelse af et superteam fra Furesøen. Den 18. maj tiltræder vores nye restauratører, Thomas Parry og Ken Møller, som også driver en cateringvirksomhed. Tag godt imod dem.

Morten Eldrup-Jørgensen oplyste, at han netop havde fået den glædelige nyhed, at Peter og Steen har forpagtet Melsted Badehotel på Bornholm, og vi således har mulighed for at nyde deres selskab igen.

På det sportslige plan har Jannik Bolinders overtagelse af ansvaret for juniorerne betydet, at vi har en stor, livlig og engageret juniorgruppe.

-Vi står med en talentfuld gruppe af unge spillere, hvor især fire skiller sig ud; Anne Normann, Ulrik Bæk Jørgensen, Mikkel Ravn Christensen og Christoffer Olrik, som vi har valgt at satse særligt på, så vi kan fastholde talenterne i klubben til inspiration for de øvrige juniorer og til glæde for klubben i øvrigt.

-Det halter lidt mere i ’de voksnes rækker’, hvor herrernes 1. hold rykkede ned i 3. division, og 2. holdet ikke formåede at rykke op fra 5. division. Til gengæld vandt vores damehold alle deres kampe og spiller nu i 2. division. Vores seniorer bevarede pladsen i 1. division, og veteranerne nåede finalespillet i 2017, men ikke kampen om guldet.

Herefter lød der en stor tak til turnerings- og handicapudvalget.

-Det er en af de hårdest arbejdende grupper af frivillige i klubben, og de er helt afgørende for de sociale aktiviteter. Vi håber meget, at flere vil melde sig. Tag fat i Preben Iversen og hør om mulighederne.

-Endvidere har sponsorudvalget skaffet et nettobidrag på 183.000 kr. Hertil kommer en række ’naturalydelser’ og øremærkede sponsorbidrag, og vi fik ny aftale med ’investering og tryghed’ om køb af 60 nye trolleys. Vi er dog mindst lige så taknemmelige for vores tidligere og løbende sponsorer, som også i 2017 støttede klubben.

Et år med udfordringer
Formanden kom også kort ind på, hvad situationen er for vores naboejendomme, som kommunen har luftet ønske om at sælge.

- RGK har naturligvis nogle synspunkter. Vi har derfor nedsat et lille udvalg og har indtil nu haft tre møder med borgmesteren.

Morten Eldrup-Jørgensen sluttede med at sige tak til klubbens dygtige medarbejdere, alle de frivillige og til sine bestyrelseskolleger.

-Året har budt på udfordringer, som er blevet taget op og løst. Det har været et halvstort arbejde, men det har været sjovt. Jeg fornemmer, at vi bevæger os ind i en ny sæson med en meget positiv og god stemning i klubben.

Herefter gennemgik kasserer Anders Lassen hovedtallene i det allerede udsendte årsregnskab, der som nævnt sluttede med et overskud på 293.000 kr. mod et budgetteret overskud på 119.000 kr.

Der var to ekstraordinære indtægter; frigivelse af et deponeringsbeløb på 134.000 kr. ifm. afviklingen af Aktieselskabet RGK og avance ved salg af Piet Heins Vej, som dog gik lige op med udgift til istandsættelse af vej.

Anders Lassen oplyste, at klubben har haft en omsætning på 12,1 mio. kr. mod budgetterede 11,8 mio. kr. og haft omkostninger på 9,9 mio.kr. mod budgetterede 9,5 mio. kr.

Egenkapitalen er fra 2008 til 2017 steget med 26 pct. fra 7,8 mio.kr. til 9,8 mio. kr. og gælden nedbragt med hele 67 pct.

-Vi er en sund golfklub. Udfordringen er den fremadrettede demografi i medlemsskaren, lød det fra kasseren.

Alle blev valgt
Bestyrelsens forslag til nyvalg af Anders Lassen og genvalg af Tom Ahrenst, Morten Eldrup-Jørgensen og Kristine Ladekarl Bengtsson blev enstemmigt vedtaget.

Under eventuelt blev der fra salen konstateret, at der var sket en professionel udvikling i klubben, og man så frem til stadige forbedringer. Ligesom vi skulle huske at fortælle omverdenen om vores investeringer og forbedringer.

Der lød også en tak til TrackMan, som stiller deres udstyr gratis til rådighed for medlemmerne. Det er også et element som kan medvirke til at tiltrække nye medlemmer.

Og så blev der opfordret til at sikre, at medlemmerne altid kan komme til på træningsbanen. Den må ikke blive optaget af greenfee-spillere og andre pga. TrackMan-udstyret.

Og så var der rødvin.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      timm

Under overskriften ’Fornyelse og udvikling med respekt for kultur og historie’ redegjorde formanden for, hvad der er sket i det forgangne år, men rettede også blikket fremad.
Formanden takkede medlem Caspar Grauballe, der har ydet værdifuld rådgivning og bistand til baneudvalget.
Der var fyldt i restauranten til årets generalforsamling.
(c) Rungsted Golfklub 2018