§ 1

Klubbens navn, hjemsted og formål

Stk. 1

Klubbens navn er Rungsted Golf Klub, med hjemsted i Hørsholm Kommune.

Stk. 2

Klubbens formål er at eje og drive en golfbane på mindst 18 huller, beliggende på matr.nr. 2a Hørsholm by og 1m med flere, Rungsted by, og at organisere de dertil hørende sportslige aktiviteter, alt således at der tilstræbes de bedst mulige for­hold for medlemmerne.

Klubbens formål omfatter tillige drift eller bortforpagtning af restau­rationsvirksomhed i henhold til beværterbevilling med ret til ud­skænkning af stærke drikke for golfklubbens medlemmer og disses gæster, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

 

§ 2

Klubbens tilhørsforhold til idrætslige organisationer.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og kan tilsluttes andre idrætsorganisationer.

 

§ 3

Medlemskab

Stk. 1

Klubben kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Bestyrel­sen kan beslutte at etablere særlige kategorier af aktive eller passive medlemmer.

Som passive medlemmer kan opta­ges såvel personer som virksomhe­der og offentlige eller private insti­tutioner og lignende.

Ansøgning om optagelse skal være skriftlig og proponeret af 2 aktive medlemmer, der har været aktive medlemmer af Rungsted Golf Klub i mindst 4 år.

Bestyrelsen afgør endeligt spørgs­målet om optagelse og kan be­grænse tilgangen af medlemmer.

Stk. 2

Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Passive personlige medlemmer har alene adgang til klubhus, klubfaci­liteter og sammenkomster.

Stk. 3

Medlemmerne hæfter ikke for klub­bens forpligtelser.

Udtrædende medlemmer har ikke ret til nogen andel af klubbens for­mue.

Stk. 4

Udmeldelse eller ønske om over­gang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens se­kretariat senest 30. november i kontingentåret. Hvis særlige for­hold taler herfor, kan bestyrelsen fravige disse bestemmelser.

Stk. 5

Antallet af aktive medlemmer i klubben må ikke overstige 1.050.

Såfremt der i et eller flere år sker en nettoovergang fra gruppen af pas­sive medlemmer (med ret til at genindtræde som aktive medlem­mer) til gruppen af aktive medlem­mer i klubben, kan antallet af aktive medlemmer midlertidigt overstige 1.050. Bestyrelsen skal i så fald gradvist, og med skyldig hensynta­gen til også løbende at kunne op­tage et rimeligt antal nye aktive medlemmer, nedbringe antallet af aktive medlemmer til max. 1.050.

 

§ 4

Indskud, kontingent, restancegebyr og greenfee.

Stk. 1

Størrelsen af indskud, kontingent, restancegebyr, greenfee og andre betalinger for brug af klubbens faciliteter fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2

Indskud eller eventuelt delindskud samt første kontingent forfalder til betaling straks ved optagelse i klubben. Senere delindskud samt årskontingent forfalder den 1. januar og skal være betalt inden den 10. januar det pågældende år.

Stk. 3

Ved restance suspenderes alle medlemsrettigheder, der først gen­erhverves, når hele restancen incl. gebyr er betalt. Restance ud over 1. juli betragtes som udmeldelse.

Stk. 4

Bestyrelsen kan dispensere fra disse regler.

 

§ 5

Spille- & ordensregler

Stk. 1

Ved spillet følges de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. An­drew's" godkendte regler. Lokale regler kan fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2

Fastsættelse af medlemmernes han­dicap sker i henhold til Dansk Golf Union's handicapsystem. De fast­satte handicaps opføres på en liste, der er opslået i klubhuset.

Stk. 3

Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme de af bestyrelsen fast­satte regler og bestemmelser for benyttelse af og færden på klubbens område.

Stk. 4

Medlemmer, der overtræder foran­stående bestemmelser, kan af besty­relsen midlertidigt fratages ret til spil på banen og til at færdes i klub­huset, samt i gentagelsestilfælde fratages deres medlemskab.

Stk. 5

Bestyrelsens afgørelse om midlerti­digt tab af spilleret som følge af brud på spille- og ordensregler kan - uden opsættende virkning - ind­ankes for Dansk Golf Union's Amatør- og Ordensudvalg.

Stk. 6

Bestyrelsens afgørelse om fra­tagelse af ret til at færdes i klubhus og af medlemskab kan - uden op­sættende virkning - indankes for førstkommende ordinære general­forsamling.

 

§ 6

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

 

§ 7

Ordinær generalforsamling

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april i Hørs­holm Kommune.

Indkaldelsen foretages skriftligt af bestyrelsen og skal ske ved brev, i medlemsbladet eller pr. e-mail, idet det er medlemmernes ansvar at sikre at klubben er i besiddelse af korrekte og opdaterede e-mailadresser. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses, hvilke bestyrelses-medlemmer der afgår, og hvilke, der foreslås til nyvalg eller genvalg.

Stk. 2

For at kunne behandles på general­forsamlingen må forslag være ind­gået til bestyrelsen senest 31. ja­nuar.

Senest 1 uge før generalforsamlin­gens afholdelse skal dagsorden, det reviderede regnskab, budgettet og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor.

Stk. 3

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klub­bens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af klubbens revi­derede regnskab til godkendelse samt budgettet for det indeværende år.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisorer.

6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.

7. Eventuelt.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestemmelse af be­styrelsen, generalforsamlingen eller revisionen, eller efter begæring af mindst 50 stemmeberettigede med­lemmer med angivelse af emner eller forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Den ekstraordinære generalforsam­ling indkaldes af bestyrelsen efter samme regler, som gælder for den ordinære generalforsamling.

Såfremt ekstraordinær generalfor­samling er begæret af generalfor­samlingen, revisionen eller af med­lemmerne, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 3 uger efter be­gæringens modtagelse.

 

§ 9

Afstemning

Stk. 1

Stemmeret har aktive medlemmer, som er fyldt 18 år.

Stk. 2

Stemmeret kan udøves ved fuld­magt til et andet medlem, men in­gen kan afgive stemme for mere end 2 andre medlemmer.

Stk. 3

Afstemninger om personer foregår skriftligt. Alle andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, med­mindre andet bestemmes af diri­genten eller generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtæg­ter ikke foreskriver andet.

Stk. 4

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberetti­gede medlemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de repræsente­rede stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 1/3 af de stemmeberet­tigede medlemmer er repræsenteret, og forslaget vedtages af mindst 2/3 af de repræsenterede, kan forslaget vedtages endeligt på en ny general­forsamling, som afholdes inden for 4 uger, uanset antallet af repræsen­terede stemmeberettigede medlem­mer, såfremt 2/3 af de tilstedevæ­rende stemmer for forslaget.

Til ændring af klubbens formål gælder samme regler, dog at endelig vedtagelse på den første generalfor­samling kun kan ske, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på denne første generalforsamling.

Stk. 5

Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 10

Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7-9 aktive medlemmer af klubben.

Stk. 2

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Ved vakance kan bestyrelsen sup­plere sig selv med virkning til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, hono­rær sekretær og honorær kasserer.

Bestyrelsen skal i en forretningsor­den fordele arbejdsopgaverne imellem sine medlemmer og fast­sætte regler for sit arbejde i øvrigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede, såfremt bestyrelsesmødet er indkaldt i overensstemmelse med forretningsordenen.

Bestyrelsen er ansvarlig for klub­bens ledelse og træffer med bin­dende virkning beslutning i klub­bens anliggender.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet per­sonale og meddele specialfuldmag­ter.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse eller bemyndigelse af en generalforsam­ling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Om det på bestyrelsesmøderne pas­serede føres en protokol, der under­skrives af de i mødet deltagende medlemmer.

 

§ 11

Tegningsregel

Klubben tegnes af formanden, næst­formanden, den honorære sekretær, eller honorære kasserer, 2 i for­ening.

 

§ 12

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller general­forsamlingens opfattelse er behov for.

Udvalgsmedlemmerne, herunder udvalgsformænd, behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger formanden for hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige med­lemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Formanden for hvert udvalg refererer til bestyrelsen og kan efter godkendelse fra besty­relsesformanden indkaldes til at deltage i et eller flere bestyrelses-møder.

 

§ 13

Regnskab og revision

Stk. 1

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Regnskabet revideres af 1-2 af ge­neralforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst 1 skal være statsauto­riseret.

 

§ 14

Opløses klubben, træffer general­forsamlingen bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde vedrø­rende opløsningen, herunder afvik­lingen af klubbens formueforhold.

 

--- oo0oo ---

Således vedtaget på ekstraordinær (anden) generalforsamling 28. juli 2020.

(c) Rungsted Golfklub 2018