28 november 2017

Reportage fra medlemsmødet om banen 23. november

Torsdag den 23. november blev der afholdt møde for klubbens medlemmer, hvor Baneudvalget redegjorde for planer og muligheder for klubbens baneanlæg, og omkring 80 medlemmer var mødt til denne aften.

Aftenens program indeholdt endvidere indlæg/input fra to særlige "gæster" om krav til banedrift samt muligheder for kvalitetsforbedringer af banen m.v. - Engelske Alistair Beggs fra STRI samt Caspar Grauballe (banearkitekt med rødder i Rungsted), der nu på en række områder assisterer baneudvalget.

Banen er klubbens fornemste aktiv, og banen skal kontinuerligt holdes på et højt kvalitetsniveau, derfor er der løbende behov for tilpasninger. Sådanne tilpasninger, skal ske efter grundige overvejelser og indpasses i det fundamentale layout, der daterer sig tilbage fra 1937. Klubbens position blandt de allerbedste parkbaner i Danmark skal opretholdes.

Det gennemgåede tema var, at der er tre vigtige elementer, der er afgørende forudsætninger for at kunne løfte banens kvalitet.

1) Lys – plads til at lade solens lys komme til og
2) Luft – cirkulation af luft og
3) Afvanding – dræning af jordområderne.

Disse emner blev gennemgået grundigt med planer for forbedringer på områderne.

I kombination med ovennævnte tema, omfattede agendaen også information om:

  • Overvejelser om forbedring af fairways
  • Greens program
  • Banen og økonomi
  • Vinterarbejder


Kort om de enkelte emner:
Dræning
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre et dræningsprojekt, der har det sigte at opgradere samt ny-installere yderligere dræning, for at forbedre kvaliteten og spilbarheden på banen. Gennemførsel af dette projekt vil ske senest i juli 2018, men hvis vejrforhold tillader, vil det ske forinden.

Projektet beløber sig til ca. DKK 1,1 mio. og omfatter 3.600 meter dræning og herudover sand banding.

Lys og luft
For at skabe de bedste forhold for græsvækst, er der planlagt en lang række tiltag med skovpleje denne vinter.

Dette omfatter bl.a. arbejde og fældning af træer på 11. hul, for at skabe lys til 1. og 7. greens, udtynding i birkene ved 2./8. teested, udtynding i området mellem 2. og 7. hul tæt på 3. green, fældning af træer bag 14. green, fældning af udvalgte træ ved 15. hul, samt fældning og rydning af område bag 16. green.

Fairways
Baneudvalget har henover sæsonen arbejdet med at se på forskellige muligheder for at højne kvaliteten af fairways. Efter sonderinger og drøftelser med rådgivere, er alene én løsning tilbage til overvejelse.

Baneudvalget fremlagde derfor overvejelser om igangsætning af et fairway-topdress program; et program der er meget lignende det arbejde, der er gennemført med forgreens.

Programmet vil omfatte at der top-dresses med sand fire gange årligt - 250 ton pr gang.

Et sådan program medfører øgede driftsudgifter i størrelsesorden ca. DKK 500.000 ekskl. moms pr. år., hvortil kommer investeringer i maskiner med den nødvendige kapacitet. Det vil om et år eller to ligeledes være nødvendigt at installere et vandingsanlæg, hvor investeringssummen er ca. DKK 2,5 mio.

Greens
Sidste år blev det besluttet, at græssammensætningen prioriteres med hvene, hvor vi har iværksat et greensprogram, der tillader klipning i 4mm i sæsonen. Dette program fastholdes.

Endvidere tillader dette program en ambition om en greenspeed på 9 til 9,5 under normale forhold.

Banen og økonomi
Klubbens største driftsudgiftspost er banen, og vi har over de sidste flere år haft fokus på omkostningerne hertil uden at sætte kvaliteten på spil. Vi fortsætter med fokus på effektiv drift, og håber at kunne finde nogle besparelser, der kan bidrage til de forskellige tiltag.

Med et muligt fairwayprojekt, der medfører en årlig merudgift på mere DKK 500.000, blev der bedt om tilkendegivelse fra medlemmerne, såfremt det måtte blive nødvendigt med forhøjelse af kontingentet i niveauet DKK 500 – 1.000.

Der var naturligvis lidt forskelligt syn herpå, men overordnet set, var der forståelse for en kontingentforhøjelse i forbindelse med et muligt fairwayprojekt.

Baneudvalget og bestyrelsen vil medtage tilkendegivelsen i de videre overvejelser.

Andre tiltag
Der arbejdes p.t. på en række andre tiltag, herunder Blueprint og Idekatalog. Blueprint er bl.a. en kortlægning og registrering af banens linjer, herunder greenkanter og fairways klippelinjer. Idekataloget er en liste over mulige ændringer på banen på længere sigt.

Træningsfaciliteterne er ikke glemt, der vil også arbejdes med ideer til at øge kvaliteten her.

Vinterarbejder
Ud over de nævnte arbejder i skoven, kan nævnes:

  • Renovering af dame tee. 6. hul.
  • Nyt dame tee 14. hul.
  • Etablering af Run-off til venstre for 14. green og ny stiplacering til 15.
  • Ny bro på 17. hul samt ny bro på 10.


------ 0000 ------

Efterfølgende var der mulighed for at kommenterer og stille spørgsmål, var der en livlig debat, og vi har valgt at gengive tre udvalgte spørgsmål nedenfor, men der var ligeledes kommentarer omkring oprensning af grøfter, team management, bunkers mm.

”Er man opmærksom på balancen mellem banens historie, udseende og herlighedsværdi, når der er igangsat et større fældningsprojekt”
Ja, det er vi i høj grad – men behovet for lys og luft til særligt teesteder og greens er essentielt og afgørende for, at vi kan fremelske de ædle græsser og have faste, sunde og vækstfremmende forhold for græsset. Vi lover i øvrigt at være meget opmærksomme på banens æstetiske fremtoning og fælder kun nøje udvalgte træer og opstammer i ligeså høj grad.

”Det lyder som om, at vi med flere midler til rådighed, kunne fremme den igangsatte proces og evt. gøre det på en mere effektiv og virksom måde. Var det ikke en idé, at vi beder medlemmerne betale et højere kontingent i en størrelsesorden, der kan finansiere planerne for en perfekt bane hurtigst muligt. Vi vil vel ikke nøjes med et gennemsnitsprodukt og vente længe på resultaterne”
Det er muligt, at der med accept af en større udgift, end vi nu planlægger, kunne eksekveres hurtigere på forbedring af fairways – men det vil kræve et gennemgribende indgreb, der vil efterlade store dele af banen uspillelig i længere tid. Det er ikke baneudvalgets opfattelse, at det er ønsket af medlemmerne.

"Jeg har erfaret, at der er sendt to mænd, med hver en motorsav, ud på banen for at lave en massakre og bare fælde løs – skal vi ikke bevare den fine herlighedsværdi, som banens mange flotte træer giver?"
Det er korrekt, at der bliver tyndet ud i træerne på udvalgte steder, men som bl.a. Alistair Beggs fortalte, sker dette for at skabe mere lys og luft til græsset, som således får bedre vækstbetingelser. Vi er meget opmærksomme på trænernes værdi for banen æstetiske udtryk. Derfor er vi meget glade for, at de bedste eksperter i græs, æstetik og fældning er i vores team og dermed sikrer, at alt forløber nøje planlagt og til stor gavn for flest mulige.

Mødet sluttede efter ca. to timer, hvor der blev budt på en øl eller en vand og en mere uformel snak om banen, og hvor stor en herlighedsværdi vores fantastiske golfbane besidder.

Alistair Beggs præsentation

(c) Rungsted Golfklub 2018