28 maj 2019

RUNGSTED GOLF KLUB – GENERALFORSAMLING 2019

Den positive udvikling fortsætter

Selvom 2018 bød på et af de sjældne underskud – kun for anden gang de seneste 16 år – er formanden fuld af fortrøstning og glad for den fundamentalt stærke økonomi og de mange forbedringer, der er sket og fortsat vil ske.

Mandag 29. april mødte godt 100 medlemmer op til generalforsamling i klubhusets restaurant. En generalforsamling der summede af god stemning og positive forventninger for fremtiden.

Per Sørensen blev valgt til dirigent og gav ordet til formand Morten Eldrup-Jørgensen, der indledte mødet med at mindes de medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste års generalforsamling:

Ib Eriksen, H.C. Madsen, Jens Chr. Henriksen, Mogens Hammeriis, Klavs Pfeiffer, Jan Overgaard og Henrik Trautner.

Herefter gav Morten Eldrup-Jørgensen en uddybning af den fremsendte beretning. Formanden glædede sig bl.a. over, at vi på trods af årets underskud, har en stærk økonomi og en medlemstilgang, der overstiger forudsætningerne for at gennemføre de strategiske investeringer, som bestyrelsen fremlagde allerede i 2018.

2018 havde været et år med mange forbedringer på banen og i klubhuset.

 • Vi fik tilført 2.000 tons topdress på fairways, og resultatet kunne mærkes helt fra sæsonstart – og navnlig forud for den usædvanlige tørkeperiode. Drænarbejdet er blevet gennemført og bliver en afgørende forudsætning for at hæve spillekvaliteten og forlænge sæsonen.
 • Vi har en stærk egenkapital og en meget lav nettogæld. Vores likviditet er stærk, og vi har den fornødne likviditet til at gennemføre alle investeringer i vores strategiske investeringsplan.

Medlemsudviklingen

RGK har som mange andre golfklubber fokus på medlemsudviklingen og især pga. den særlige demografi med en ganske høj gennemsnitsalder, sker der løbende naturligt frafald.

 • Vi kan glæde os over en øget søgning til Rungsted Golf Klub, og selvom vi ikke har tidligere tiders lange venteliste, sikrer proponentsystemet, at nye medlemmer, har gode relationer til klubben.
 • Det er helt afgørende, at vi fortsat sikrer adgangen til frit spil på banen. Derfor er vi ikke interesseret i nogen voldsom forøgelse af medlemsantallet, men vi vil gerne have en efterspørgsel til klubben, hvor vi har kontrol over medlemsudviklingen og dermed den økonomiske udvikling i klubben.

På baggrund af den seneste udvikling udtrykte formanden også en klar forventning til, at antallet af både A-medlemmer og aktive medlemmer vil stige i 2019.

 • Vi optager også et stort antal juniorer, der ofte trækker forældre med til klubben.

Banen

Der blev i 2018 sat fuld gang i de strategiske investeringer på banen. Udover topdress af fairways og drænarbejdet og etablering af helt nyt dræningsanlæg, blev der endvidere udtyndet i træområderne flere steder.

 • Det kan virke voldsomt, når flere træer fældes, men arbejdet sker for at skabe lys og luft til greens og teesteder.

Formanden fremhævede også det fortsatte fokus på højere spillemæssig kvalitet på både greens og andre områder af banen, herunder navnlig ved minimering af udsving i spillekvaliteten. Omkostningerne til banen er store. Det skal der ikke nødvendigvis ændres på, men det er en forudsætning for udgifterne, at vi får maksimal kvalitet for de midler, der anvendes.

 • Der har i den forgange periode været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tom Ahrenst, Anders Lassen og Anders Møller, som i tæt samarbejde med Ian Tomlinsson og den øvrige greenkeeperstab vender mulighederne for at opnå højere kvalitet og sikre bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Som det allerede var oplyst over for medlemmerne, havde Ian Tomlinsson kort inden generalforsamlingen meddelt bestyrelsen sin beslutning om at opsige sin stilling som course manager til fratrædelse med udgangen af maj 2019.

Formanden benyttede lejligheden til at takke Ian for hans kæmpe indsats for klubben igennem 19 år.

 • Jobbet som course manager er måske den mest utaknemmelige stilling i klubben. En ofte udskældt plads, hvor mange medlemmer har deres egen holdning til banen.

Ian Tomlinsson har gennem årene gennemført nogle helt fundamentale forbedringer af banens sundhedstilstand, herunder på greens, der forud for Ians ankomst var ved at rådne op, men i dag har en sundhedstilstand der er ”second to none”. Også teestederne og en række andre fundamentale dele af banens anlæg er under Ians ledelse blevet løftet til et helt nyt niveau. Morten Eldrup-Jørgensen understregede, at Ian havde givet al sin opmærksomhed til Rungsted Golf Klub i de 19 år. Klubben skylder ham en stor tak for den komprisløse indsats og ønsker det allerbedste for Ians fremtid.

Hele salen klappede.

Anders Steenberg er udpeget som daglig leder af greenkeeper staben, indtil der bliver truffet en beslutning om ny course manager. Processen med at finde en ny course manager var allerede sat i gang og forestås af et udvalg bestående af Morten Eldrup-Jørgensen, Tom Ahrenst og Anders Lassen.

Klubhuset og restauranten

Efter sammenlægningen og renoveringen af proshop og administration i vinteren 2016/17 og istandsættelse af barområdet i 2017/18 var turen i 2018/19 kommet til at istandsætte den store smukke restaurant. Der var endvidere købt nye møbler til terrassen og foretaget mange andre forbedringer.

Peter Simonsen havde haft travlt med at istandsætte og vedligeholde i og omkring klubhuset, og vi kan senest glæde os over istandsættelsen af alle borde på terrassen, så de passer flot sammen med de nye stole.

2018 blev et udfordrende år for vores restaurant, efter at vi havde sagt farvel til Peter og Steen. Den nye restauratør sprang i målet ved sæsonstart. Vi etablerede en hurtig og god – men dyr - nødløsning med Furesø Golf Restaurant, og glæden var stor, da vi senere indgik en aftale med Madhuset Substans. De formåede imidlertid ikke at håndtere de organisatoriske udfordringer med at drive restaurant og indgav konkursbegæring i oktober.

 • Derfra drev vi selv restauranten med stor hjælp fra administrationen frem til slutningen af sæsonen.

Efter en grundig proces har vi til sæsonstart 2019 indgået en forpagtningsaftale med Jonas og Mikkel, som vi tror vil blive en træfsikker løsning i restauranten. De har en stærk baggrund for at påtage sig opgaven og er kommet godt fra start.

Sporten kort

Klubben har i dag en stor og livlig juniorafdeling med ca. 130 juniorer, og det blev fremhævet, at især en lille gruppe af talentfulde unge spillere har klaret sig godt.

 • Anne Normann, som er i verdensklasse, deltog både i OL og VM for ungdom og er med på landsholdet.

Gruppen tæller også Ulrik Bæk Jørgensen, Mikkel Ravn Christensen, Christoffer Olrik og er i 2019 blevet udvidet med Sebastian Kemp, Oliver Kemp og Christian Bræmer.

De voksne spillere kæmper fortsat lidt med at holde pladserne, bortset fra damerne, der på blot to sæsoner har formået at spille sig i 1. division.

Usikkerhed om nabogrundene til klubhuset

Formanden opdaterede medlemmerne om de tidligere omtalte usikkerheder vedrørende kommunens planer for naboejendommene, Ulvemosehuset og Fritidshuset. Det nedsatte udvalg følger sagen tæt og har deltaget i et stort antal møder med lokalpolitikere, embedsmænd og de lokale aktører i området.

Formanden oplyste, at man senest også har måttet indgive klage over en 48 m høj mobilmast, som kommunens forvaltning har givet tilladelse til at opsætte i skoven umiddelbart bag 12. teested.

Formanden sluttede af med at takke medlemmerne for en løbende positiv opbakning til de gennemførte ændringer i klubben. Man aner et løft i stemningen, som mærkes både i og uden for klubben, og som i sig selv styrke grundlaget for at gennemføre yderligere forbedringer.

Endelig takkede formanden klubbens dygtige medarbejdere, alle de frivillige og bestyrelseskolleger.

---0---

Klubbens kasserer, Anders Lassen gennemgik hovedtallene i det allerede udsendte årsregnskab, udvisende et underskud på 279.000,- kr. mod et budgetteret overskud på 272.000,- kr.

Underskuddet skyldtes især det turbulente år i restauranten, som påførte klubben en del ekstra omkostninger. Derudover var der navnlig uventede udgifter i forbindelse med en langtidssygemelding fra en opsagt greenkeeper.

Anders Lassen fremhævede, at klubben havde haft en omsætning på 12,2 mio. kr. mod et budget på 12,0 mio. kr. og haft omkostninger på 10,5 mio. kr. mod et budget på 9,7 mio. kr.

Investeringerne var 3,5 mio. kr. mod 2,2 mio kr. i 2017. Det var primært et resultat af de planlagte tiltag på banen indeholdt i den strategiske investeringsplan. Der havde herudover været investeringer i klubhuset samt vanlige maskininvesteringer.

Anders Lassen oplyste, at der også var sikret finansiering til de planlagte yderligere investeringer.

 • Alt i alt har vi en sund økonomi, og selvom der er positive takter fsva. medlemstilgang, har vi fortsat fokus på demografien i medlemsskaren.

Anders Lassen sluttede af med at vise den netop færdiggjorte profilbrochure, som de fremmødte kunne tage med hjem og dele ud til venner og familie, der måske er interesserede i at blive medlemmer.

Valg til bestyrelse

Bestyrelsens forslag til nyvalg af Morten Ulf Jørgensen og Paul Halberg og genvalg af Preben Iversen og Lars Svensson blev godkendt.

Spørgsmål fra salen

Der var indlæg fra enkelte medlemmer, herunder spørgsmål til Douglas grantræet bag 5. green, omlægning af puttinggreen, samt spørgsmål om beplantning bag 3. green.

Tom Ahrenst kommenterede kort de rejste spørgsmål, som bestyrelsen ville tage med i sine overvejelser.

Formanden takkede alle fremmødte og dirigenten for et godt møde.

Herefter bød klubben på vin og snacks.

Formanden og dirigenten på talerstolen ved årets generalforsamling.
(c) Rungsted Golfklub 2018